آراد برندینگ
خانه / دسته‌بندی نشده / نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس

نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس

نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس از چه قابلیت های برخوردار می باشد و چه کارکردی دارد؟ نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس با چه خصوصیت های وارد بازار شده است؟ نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس را تا چه اندازه می شناسید؟
نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﮋواک ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۱۳ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، ﻧﺼﺐ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ اﻧﻮاع‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰار، آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎم ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺎﻟﯽ، حسابداری، اﻧﺒﺎرداری، ﺑﺎﻧﮏ،‬‫ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮔﻮﯾﺎ، ﻧﺮم اﻓﺰار ارﺳﺎل ‪ SMS‬و … ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۵۰۰۰ ﮐﺎرﺑﺮ،‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﮋواک ﻫﺮﮔﺰ‬ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺧﻼق‬ ‫و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻗﺪرت و‬ ‫ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﻪ روز ﺷﺪه ی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﮋواک در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار حسابداری‬ ﭘـــﺮﻧـﺲ ﯾﮑﯽ از آن آﻧﻬﺎﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬ﻧﺮم اﻓﺰار حسابداری ﭘـــﺮﻧـﺲ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی روز و ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ، دﻗﺖ و‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ و وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ حسابداری ﭘـﺮﻧـﺲ‬ :
۱ـ ﺳﺎدﮔﯽ و رواﻧﯽ (اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وﯾﻨﺪوز را در ﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶ حسابداری ﻧﺪارد.)
۲ـ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و راﺣﺖ ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧﻮدآﻣﻮز (آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ)، راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺼﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ‬.
۳ـ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻀﻤﯿﻦ از دﺳﺖ ﻧﺪادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮕﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺎر، ﺳﺎﻋﺘﯽ، روزاﻧﻪ و دﺳﺘﯽ‬.
۴ـ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﮔﺰارﺷﺎت‬.
۵ـ راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻪ (ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ) ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن و ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ‬.
۶ـ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی ﻟﯿﺰری، ﺣﺮارﺗﯽ، ﺳﻮزﻧﯽ، ﺟﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن و اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ۸ ‪ ،A5 ،A4 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی، ۶ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی‬‬.
۷ـ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﮐﻠﯿﻪ وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ‪ ۷ , Vista , XP‬ اﻋﻢ از ۳۲ ﺑﯿﺘﯽ و ۶۴ ﺑﯿﺘﯽ‬.‬
۸ـ ﻧﺼﺐ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ۲ ﮐﻠﯿﮏ.‬
۹ـ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و روان‬.
۱۰ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ‪ CD‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر‬.‬
۱۱ـ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻧﺼﺐ و آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن‬.
۱۲ـ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﮐﺴﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ‬.
۱۳ـ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ، ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد‬.
۱۴ـ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻦ‬.
۱۵ـ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺿﺮوری در ﺗﻤﺎم ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮﯾﺎ‬.
۱۶ـ ﺗﻨﻮع ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ‬.
منبع: فروشگاه کامپیوتر مدرن

مطلب پیشنهادی

نرم افزار فاکتور فروشگاهی

قیمت فروش نرم افزار فاکتور فروشگاهی

یکی از نرم افزارهای فروشگاهی که افراد زیادی برای کسب و کار خود بدان نیاز …

پاسخی بگذارید

بسته آموزشی بسته آموزشی